Valid XHTML 1.0 Strict

Magyar csillagászok újszerű fotometriai módszerrel mutatták ki egy pulzáló változócsillag kettősségét

Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium munkatársainak részvételével egy nemzetközi kutatócsoport egy 11,2 magnitúdó fényességű ún. hibrid δ Sct/γ Dor típusú pulzáló változócsillagot vizsgált, és megállapította, hogy az egy kettős rendszer tagja.

A hibrid δ Sct/γ Dor pulzáló csillagok A vagy F színképtípusú fősorozati csillagok. Elnevezésüket onnan kapták, hogy egyszerre mutatnak két fajta, nemradiális módusú pulzációt: δ Scuti típusú p-módust 0,008 és 0,42, valamint γ Dor típusú g-módust 0,3 és 3 nap közötti periódussal.

A Derekas Aliz (ELTE GAO) és munkatársai által tanulmányozott KIC 5709664 katalógusszámú csillagot a Kepler-űrtávcső mérte 4 éven keresztül. A fotometriai elemzés során a pulzációból – az ún. frekvenciamodulációs módszerrel – kimutatták, hogy a csillag kettős rendszer tagja. A frekvenciaspektrumból négy csúcsot sikerült azonosítani, amelyeknek a kettősségre utaló oldalcsúcsai voltak. Az alkalmazott módszer lehetővé tette a kettős rendszer pályaelemeinek meghatározását is.

???

Felső panel: A csillag Kepler-űrtávcső adatai alapján felvett fénygörbéjének 7 nap hosszúságú szakasza
Alsó panel: A fénygörbe 1 nap hosszúságú szakasza. A fekete vonal a 30 perces mintavételezésű (long cadence), míg a vörös vonal az 1 perces mintavételezésű (short cadence) adatokat mutatja (Derekas és mtsai, 2018)

A csoport tagjai spektroszkópiai méréseket is végeztek, hogy egyértelműen igazolhassák a kettősséget. Összesen 16 közepes és nagy felbontású spektrumot sikerült rögzíteni az objektumról európai és tengerentúli, 1-4 méteres távcsövekkel, de az APOGEE infravörös spektroszkópiai égfelmérő program adatait felhasználva pontos csillagparaméterek is rendelkezésre álltak. A spektrumok alapján bebizonyosodott, hogy a KIC 5709664 valóban egy kettős rendszer tagja, így a kutatók minden kétséget kizárólag igazolták a fotometriai módszer helyességét. Mindkét komponens radiálissebesség-görbéjét megillesztették, és az ebből kapott pályaelemeket összevetették a fotometriai módszerből kapottakkal, a két eredmény pedig jó egyezést mutatott.

???

A vörös és a fekete pontok a kettős komponenseinek színképekből meghatározott radiális sebességei a fotometriai fázis függvényében, a vonalak pedig az illesztett radiálissebesség-görbék (Derekas és mtsai, 2018)

Derekas és kollégái a komponensek minimális tömegét is meghatározták, amelyekre 1,56 és 1,07 naptömeget kaptak. Az eredmények azt mutatják, hogy a hibrid pulzáló csillag a kettős rendszer nagyobb tömegű főkomponense.

A kutatás eredményeit részletező szakcikk a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society c. folyóiratban fog megjelenni.

A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

Valid CSS!