Valid XHTML 1.0 Strict

GOTHARD JENŐ LEVELEI KONKOLY THEGE MIKLÓSHOZ

KONKOLY THEGE MIKLÓS ÉS GOTHARD JENŐ

Gothard Jenő korai levelei elé

A magyarországi asztrofizikai kutatások megalapozásában, intézményesítésében és nemzetközi szintre emelésében kiemelkedő érdemeket szerzett Gothard Jenő (1857-1909) szerteágazó és eseménydús életműködésének megismerését számos munka tűzte ki célul. Mindezek a feldolgozások számos részletkérdést tisztáztak, és Gothard Jenő néhány kevéssé ismert tevékenységi területét is feltérképezték. Azonban a gazdag életmű szépszámú fehér foltjának feltárásához nélkülözhetetlen források szakmai közkinccsé tétele mindeddig elmaradt.

Amíg a megelőző korszak honi csillagászattörténetének beható vizsgálatához több, az utóbbi években napvilágot látott forráskötet áll rendelkezésre, addig a dualizmus korában Konkoly Thege Miklós hatására viharos gyorsasággal kibontakozott, nemzetközi mércével mérve is magas szintre emelkedett magyarországi csillagászat történetének kutatása tekintetében a helyzet jóval kedvezőtlenebb.

E megmaradt levelek betűhű közreadásának legfőbb célja, hogy Gothard Jenő pályaindulását, a herényi obszervatórium életrehívását, a kezdet minden nehézségét, de szépségét is leghívebben tolmácsoló forrást hozzáférhetővé tegye. Ez okból itt és most elemző tanulmány nem kapcsolódik a közölt forrásanyaghoz.

Az elmúlt idők forgatagában jócskán meghiányosult korai Gothard-levelezés töredékessége ellenére is egyrészt hozzájárulhat az életpálya egyes, homályban maradt részletének megvilágításához, másrészt lehetővé teheti tudománytörténetünk kiemelkedő egyéniségének árnyaltabb megismerését.

Remélhető, hogy a jelen forrásközlés nemcsak a Gothard-életművel kapcsolatos további feldolgozásokat és vizsgálódásokat segíti elő, hanem hasznos eszközül szolgál hazai csillagászattörténet-írásunk egészének is.

Horváth József
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium

Valid CSS!